ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Okul Memurunun GörevleriOkul Memurunun Görevleri


MADDE 29 - (1) Memurun görevleri şunlardır:
a) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak zamanında hazırlamak ve yazıların takibini yapmak,
b) DYS dışında Genel Müdürlüğe intikal eden resmî evrakın kaydını yapmak, bu evrakı DYS’ye aktarmak ve ilgili birime yönlendirmek,
c) Kullandığı her türlü büro malzemelerinin bakım ve temizliğini yaparak kullanıma hazır halde bulundurmak,
ç) Göreviyle ilgili kayıtları mevzuatına uygun olarak tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
d) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
e) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.


Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri izleyen ve gerekli işlemleri yapan, okulun arşiv işlerini düzenleyen kişi olarak bilinir. Resmi sıfatlarının gerektirdiği itibara ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışıyla görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar. Okul memuru görevleri bakımından okulun belki de en önemli çalışanıdır. Yönetim işleri ve büro memurları, müdür ve müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işleri yapar. Okul idaresinde olan yazılarla ilgili dosyaları ve defterleri tutar. Yazılan örnek dosyaları saklar ve cevap hazırlar. Öğretmenlerin, memurların ve hizmetlilerin personel dosyalarını tutar. Bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işler. Kendisine teslim edilen ilgili yazıları arşivlemesi ve dosyalaması işleminden sorumludur. Bu memur adaylarının birden fazla olması halinde okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır. Memurların günlük çalışma saatleri içerisinde işlerinin başında bulunmaları gerekir. Okul memuru görev yaptığı okulun günlük çalışma saatleri ve dinlenme süresi ile ilgili bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre, merkezde Bakanlar Kurulunca illerde valiler tarafından tespit edilir. Okul memuru, görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde ikamet etmek zorundadır. Okul memurunun görevlerini maddeler halinde belirtmeye çalışalım.

Okul Memuru Görevleri;
•    Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütmek,
•    Gelen-giden yazılarla ilgili dosyaları ve defterleri tutmak,
•    Yazışmaların asıllarını ya da örnekleri dosyalayarak saklamak ve gerekenlere cevap hazırlamak,
•    Okul memuru kendisine teslim edilen gizli yada şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde saklanmasını sağlamak,
•    Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutmak, bunlarla ilgili değişikliği dosyalara işlemek,
•    Okulun personeliyle ilgili olan aylık, ücret, sosyal yardımlar, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlamak, okula ait olan tüm arşiv işlerini düzenlemek,
•    Okulla ilgili mali işleri izlemek, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili olarak,
•    Yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklamak,
•    Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilecek olan diğer görevleri yapmak okul memuru görevleri arasında yer alır.

Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Asala katliamları
önceki bilgi:       Japonya'nın sadece bir öğrenci için açık tuttuğu tren hattı
 
 
Bu sayfaya 4087  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog