ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > Yöneticiler hakkında Ayet, Hadis ve Güzel SözlerYöneticiler hakkında Ayet, Hadis ve Güzel Sözler


“Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar arasında adaletle hükmet, keyfine/nefsinin hevesine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın.”(Sad, 38/26).

“Resulüm! eğer hüküm verirsen, aralarında adâletle hüküm ver. Şüphesiz Allah, adâletli davrananları sever.” (Maide, 5/42).

“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla ne de güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi iştendir, her şeyi görendir.”(Nisa, 4/58).

"Hasılı, başlangıçta Mûsâ’ya, kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun’un ve yöneticilerin, kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi." (Yunus, 10/83)

“Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am, 6/129)

“ALLAH adaleti emreder”. (Nahl: 16/90)

”Ey insanlar, ALLAH için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur.” (Maide: 5/8)

“Müslümanlar ancak kardeştir.” (Hucurât, 10)

“İnsanlar bir zalimi görürler, ona mani olmazlar. Bu sebeple hemen hepsi cezalandırılır.” (Tirmizî, c.8, s.423)

“Sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın, sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (Allah tarafından da) size yardım edilmez.” (Hud: 11/113)


“Gerçekten Firavun, Hâman ve askerleri hatalıydılar (yanılıyorlardı).” (Kasas: 28/8).”Biz hem onu, hem de askerlerini yakaladık. Onları denize atıp boğduk.” (Zâriyat: 51/40).”Biz onu ve askerlerini tuttuk, denize attık; bak o zalimlerin sonu nasıl oldu” ( Kasas: 28/40). “İşte kazandıkları (günahları)ndan ötürü zalimlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.” (En’am: 6/129)


“Zalimin bekası için dua eden kimse Allah’ın mülkünde O’na asi olunmasını istemiştir” (Tefsîr-i Zemahşerî, c.2, s.433, )


“İçinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülükten men’eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” ( Al-i İmran: 3/104)

“Sizden bir kimse çirkin bir iş (münker) gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Ki bu imanın en zayıf olanıdır. “(Müslim, İman, 78)

Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol yoktur. (Şura:42/41)

Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. (Maide:5/51)

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisa 58

"Bir gün adaletle yönetmek, altmış yıl (nafile) ibadetten hayırlıdır." (Müttakî, Kenzü\'l-Ummal, 6/12)

“İnsanları idare etmeyi üzerine alan bir kimse, kendini ve ailesini düşündüğü gibi yönettiği kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz."(Buhari)

“Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma da aynı işi yapsa elini keserdim.” (Müslim, Hudud 11)

“kendisine en sevimli olan ve kıyamette derecesi en yüksek kimseler adaletli yöneticiler, en sevimsiz olan ve âhirette azabı en şiddetli olan kimselerin ise zalim idarecilerdir." (Tirmizi)
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Komedi Filmleri
önceki bilgi:       Zekat Memuru ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arasındaki diyalog
 
 
Bu sayfaya 213  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog