ana sayfa    videolar     bilgiler     devreler  

Bilgiler > KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GÖREV VE SORUMLULUKLARIKOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:
a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj (Değişik ibare:RG-13/9/2014-
29118) çalışmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri
belirler ve okul müdürlüğüne bildirir.
b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla
programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu,
program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.
c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele
rehberlikte bulunur.
ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş
dosyasını kontrol eder.
d) Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme
kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
e) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine
uyum sağlayamayan öğrencileri belirler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve
okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak
önlemleri okul müdürlüğüne bildirir.
f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan
sorunları belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir.
g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona
ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
ğ) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar
ve işyeri yetkililerine anket uygular.
h) İşletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirir.
(2) (Ek:RG-26/3/2017-30019) İşletmelerde mesleki eğitim görecek veya staj yapacak
öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine esas olmak üzere görevli olduğu eğitim bölgesinde
alan taraması yaparak işletme taleplerini alır. Bu uygulama, işletmelerde mesleki eğitim
görevi içinde gerçekleştirilir.
Kaynak: Çoğunlukla Ekşisözlük ve Wikipedia
 
sonraki bilgi:      Ülke kıyaslama sitesi
önceki bilgi:       Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliği 2018
 
 
Bu sayfaya 1260  defa bakıldı

 


eğitsel videolar     seslisozluklog